Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia

Miła atmosfera

Fachowa obsługa

Profilaktyka chorób serca

Profilaktyka cukrzycy

Profilaktyka raka szyjki macicy

Profilaktyka próchnicy

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy Медична допомога для громадян України

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach

Zdjęcie budynku ośrodka zdrowia

34-424 Szaflary, ul. Orkana 37c
woj. małopolskie

Rejestracja
 18 261 13 10
 18 275 47 76
Gabinet stomatologiczny
 18 261 13 12
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 18 261 13 14
Gabinet ginekologiczno-położniczy i położnej
 18 261 13 17

NIP: 7352198051

Plakat kampanii „Mleko mamy ma moc”

narodowe-centrum-edukacji-zywieniowej-logo.png

kodeks_m_w600.png

Zapraszamy do korzystania z pomocy naszego fachowego personelu i składania deklaracji w Ośrodku Zdrowia.

ikona deklaracji POZ

 • Liczba odsłon:275,929
 • Liczba wejść:37,844

  Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO. Zgodnie z art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(j.t. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) ustawy nie stosuje się.

  I. ZAMAWIAJĄCY:
  Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach, ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary, NIP: 7352198051

  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup - UST -5299- głowicy kardiologicznej Phased Array.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  Uwagi:
  W interesie Dostawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.
  Informacje i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Szaflarach w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie.
  Osoba do kontaktu Pan lek dent. Tymoteusz Derebas- Kierownik Ośrodka Zdrowia – tel. 18-27-547-76.

  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia 10 maj 2019 r.

  IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: finanse@spgoz.szaflary.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
  Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach
  ul. Orkana 37c
  34-424 Szaflary
  do dnia 26.04.2019 do godz. 10.00
  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.04.2019 r., a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: www.spgoz.szaflary.pl
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowej zamieszczono na stronie internetowej: www.spgoz.szaflary.pl

  V. OCENA OFERT
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 100 % cena.

  VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.spgoz.szaflary.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej finanse@spgoz.szaflary.pl

  VII. ZAŁĄCZNIK
  Formularz oferty cenowej.